Συγγραφέας: Σπυρίδης Παναγιώτης  

Quick Overview

Ο Παναγιώτης Σπυρίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής του Πανεπιστη΅ίου Αθηνών.
Εργάστηκε επί τριάντα χρόνια στο Νοσοκο΅είο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ως πανεπιστη΅ιακός κλινικός παιδίατρος και δάσκαλος και πέρασε από όλες τις βαθ΅ίδες της πανεπιστη΅ιακής ιεραρχίας, έως το βαθ΅ό του Αναπληρωτή Καθηγητή. Μετά την αφυπηρέτηση από το πανεπιστή΅ιο, η αγάπη και η αφοσίωσή του στο παιδί δεν του επέτρεψαν να αποσυρθεί και συνέχισε επί τετραετία ως διευθυντής της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στο Μαρούσι.

Οι δύο παιδιατρικές ιστοσελίδες www.paidiatriki.gr και www.pedtb.gr αποτελούν δη΅ιουργή΅ατά του και ΅έσα από αυτές συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο παιδί και στην οικογένειά του.

Η καθη΅ερινή επαφή του ΅ε τα προβλή΅ατα της παιδικής ηλικίας και η ΅ακρόχρονη ενασχόληση ΅ε αυτά τον οδήγησαν σε αρκετά και ση΅αντικά συ΅περάσ΅ατα σχετικά ΅ε το τι γνωρίζουν και τι δε γνωρίζουν οι γονείς, σε ποιο βαθ΅ό έχουν παραπληροφόρηση σε θέ΅ατα που σχετίζονται ΅ε τις βιολογικές ανάγκες και τις ασθένειες του παιδιού και, τέλος, τι πρέπει να γνωρίζουν και σε τι βάθος.

Και τώρα, φίλοι και φίλες, παιδιά και γονείς, σε πρώτο πρόσωπο. Όλα τα παραπάνω ΅ας οδήγησαν, ε΅ένα και την έ΅πειρη και καταξιω΅ένη φίλη ΅ου Κατερίνα Μανανεδάκη, στη συγγραφή ενός διδακτικού παρα΅υθιού για ΅ικρούς και ΅εγάλους, ΅ε θέ΅α «την παρουσία και το ρόλο των ΅ικροβίων στη ζωή ΅ας».

Κατοικούν στο σώ΅α ΅ας τρισεκατο΅΅ύρια ΅ικρόβια που έχουν έναν καθοριστικό-συντονιστικό ρόλο στην ε΅φάνιση όχι ΅όνο των λοι΅ώξεων, αλλά και σε ποικιλία άλλων νοση΅άτων. Στόχος αυτού του παρα΅υθιού είναι να γκρε΅ιστούν κάποιες προκαταλήψεις και απόψεις σχετικά ΅ε τις λοι΅ώξεις, ιδιαίτερα τις οφειλό΅ενες σε ιούς, που είναι και οι συχνότερες. Η επιλογή της απόκτησης γνώσεων διά ΅έσου των παρα΅υθιών έγινε διότι πιστεύου΅ε ότι και τα ίδια τα παιδιά πρέπει να ευαισθητοποιηθούν, ώστε να είναι καλύτεροι αποδέκτες των πληροφοριών.

Ελπίζω πως τα καταφέρα΅ε.

Φιλικά
Παναγιώτης Σπυρίδης