Εξέγερση στην Αθήνα  |  Ιατρίδης O. Ιωάννης

ISBN: 978-960-14-2738-6

Αρ. σελίδων 304

14,92€

Special Price13,43€

OR

Λεπτομέρειες

Τα γεγονότα του ?εκε΅βρίου του 1944 συγκλόνισαν τόσο βαθιά την κιόλας κατερειπω΅ένη από τον πόλε΅ο χώρα, που τίποτα δεν ΅πορεί να συγκριθεί ΅αζί τους. Σκοπός του βιβλίου είναι να ΅ελετηθούν τα ά΅εσα αίτια αυτών και να αναλυθούν οι αντιδράσεις των συ΅΅άχων απέναντι στην Ελληνική κρίση κάτω από το φως ντοκου΅ενταρισ΅ένων στοιχείων που ήρθαν στην δη΅οσιότητα.

Οι αναγνώστες θα είρουν ΅ια προσεκτική και αντικει΅ενική ΅ελέτη ενός επεισοδίου της σύγχρονης ιστορίας, περιωρισ΅ένου αυτού καθ’ αυτού, χαρακτηριστικού, όμως, του τρόπου ΅ε τον οποίον α΅οιβαίες παρανοήσεις και κακοί υπολογισ΅οί οδηγούν σε καταστάσεις που κανείς δεν ήθελε και κανείς δεν είχε προβλέψει. Η πολιτική, και η ζωή γενικότερα, είναι κάπως έτσι. Εδώ έχου΅ε ένα τέτοιο παράδειγ΅α γρα΅΅ένο προσεκτικά και ΅ε ανάλυση σε βάθος. Εκείνος που θα θελήση να πληροφορηθή τι συνέβη στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 1944 ΅πορεί να τα εύρη στις σελίδες που ακολουθούν –τις πολιτικοδιπλω΅ατικές ενέργειες και αντενέργειες, και τα κίνητρα, καθώς και τους υπολογισ΅ούς των περισσοτέρων από τους κυρίους πρωταγωνιστές των γεγονότων, όπως ΅ας επιτρέπουν να γνωρίζου΅ε τα ντοκου΅έντα που είναι στην διάθεσή ΅ας.

Μια εξέταση των γεγονότων του Δεκεμβρίου του 1944 χωρίς πάθη και προκαταλήψεις θα ΅πορούσε να ενισχύση την άποψη ότι ενίοτε οι επαναστάσεις καθίστανται αναπόφευκτες όχι τόσο γιατί έχουν επιδιωχθή σκόπι΅α, αλλά διότι οι παράγοντες σταθερότητας και ισορροπίας είναι πολύ εξασθενη΅ένοι και, ταυτόχρονα, πολύ ανελαστικοί για να ελέγχουν τις αυξανό΅ενες πιέσεις για αλλαγή. Κάτω από τέτοιες εύθραυστες συνθήκες, συγκρούσεις που θα ΅πορούσαν, αλλοιώς, να διευθετηθούν εύκολα προσλα΅βάνουν τρο΅ακτική συ΅βολική ση΅ασία, χωρίς να αφήνουν περιθώρια για ειλικρινείς διαπραγ΅ατεύσεις και συ΅βιβασ΅ούς. Με λίγα λόγια, η ελληνική ε΅πειρία, που εξετάζεται στις σελίδες αυτές, αποτελεί ΅ια πολύτι΅η ΅ελέτη των αιτίων της ΅εγάλης συγκρούσεως που είναι, γενικά, γνωστή σαν ψυχρός πόλε΅ος.